Prelegenci

 

Dr Andrzej Bratkowski

W 1976 roku ukończył Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1977-1988 pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym, a następnie w Instytucie Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. Równolegle brał udział w pracach badawczych Katedry Ekonometrii i Statystyki Wydziału Nauk Ekonomicznych, gdzie w 1984 r. obronił pracę doktorską. W latach 90. związany z administracją publiczną. W 1990 roku był wicedyrektorem w Zespole Analiz Systemowych NIK, a w 1991 roku został doradcą wicepremiera Leszka Balcerowicza. W latach 1992-1993 był ekspertem zespołu negocjacyjnego ds. redukcji zadłużenia wobec Klubu Londyńskiego. Od 1994 roku był doradcą w Banku Handlowym w Warszawie. Równolegle uczestniczył w pracach badawczych Fundacji CASE. W latach 2001-2004 wiceprezes NBP, w latach 2004-2008 główny ekonomista Banku Pekao SA, następnie przewodniczył Radzie Nadzorczej BGK oraz pełnił funkcję doradcy prezesa w Polkomtelu SA. Jest autorem prac i opracowań poświęconych problematyce polityki monetarnej i walutowej. W latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

Dr Jakub Borowski

Główny Ekonomista Credit Agricole Bank Polska i adiunkt w Katedrze Ekonomii II  w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2012-2015 członek Rady Gospodarczej przy Premierze, a w latach 2014-2016 członek Rady Doradczej przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W latach 2007-2011 był Głównym Ekonomistą Invest-Banku, a w latach 2011-2013 Głównym Ekonomistą Kredyt Banku. Absolwent Wydziału Bankowości i Finansów SGH, stypendysta DAAD (Uniwersytet Humboldta w Berlinie). Uczestnik staży badawczych w Narodowym Banku Austrii, ifo Institut w Monachium, Instytucie DIW w Berlinie i Federalnym Ministerstwie Finansów RFN. W latach 2002-2007 kierował Wydziałem Polityki Pieniężnej w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych NBP. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i prasowych poświęconych polityce gospodarczej i strategii przystąpienia Polski do strefy euro.

 

Tomasz Boruc

Dyrektor Zarządzający w Związkach Pracodawców SHE oraz SHI, Prezes ETIM
Polska, Manager w branży technicznej, w firmach Gullfiber Saint-Gobain, Danfoss,
KWH Pipe oraz dystrybucji: Onninen.

 

Prof. Janusz Czapiński

Psycholog społeczny, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Telewizyjny,  radiowy  i  prasowy komentator bieżących wydarzeń społecznych, członek różnych gremiów doradczych, konsultant trzech premierów III RP, redaktor wszystkich raportów Diagnozy Społecznej. Autor m.in. „Psychologii szczęścia”, „O na-turze optymizmu”, „O naturze realizmu”. Od 2000 roku prowadzi „Diagnozę społeczną”, cykliczne badania warunków i jakości życia Polaków. Od kolejnej edycji będzie to największe na świecie tego typu badanie, bo od 11 lat śledzi losy tych samych osób i gospodarstw domowych (ponad 26 tys. respondentów i 12 tys. gospodarstw).

 

Rafał Iniewski

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa finansowego, w szczególności
zagadnień łączących elementy prawa podatkowego z prawem prywatnym. Wiceprzewodniczący
Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Członek Rady do Spraw
Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w Ministerstwie Finansów. Autor lub
współautor kilku wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. W latach
2004-2006 członek dwóch grup eksperckich przy Komisji Europejskiej. W 2006 roku
doradca w Ministerstwie Finansów. W latach 2006-2007 członek Rady Celno-
Akcyzowej przy Ministrze Finansów. W 2012 roku doradca Ministra Sprawiedliwości.
Arbiter Sądu Arbitrażowego Konfederacji Lewiatan (wchodził również w skład
Komitetu Nominacyjnego Sądu pierwszej kadencji). Absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Kazimierz Kirejczyk

Prezes zarządu, partner zarządzający REAS, firmy doradczej specjalizującej się w za-gadnieniach związanych z rynkiem mieszkaniowym. Jest jej współzałożycielem, a także kluczowym analitykiem i komentatorem zjawisk zachodzących na polskim rynku mieszkaniowym. Należy do czołowych polskich ekspertów rynku mieszkaniowego w Polsce, wspierających jego rozwój od wczesnych lat 90. W latach 1991-1997 uczestniczył w programie doradczym Banku Światowego, USAID i Ministerstwa Budownictwa, którego celem było wsparcie reformy sektora mieszkaniowego w Polsce. Od czerwca 2015 roku zasiada w Radzie Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy. Jest członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców RICS, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości oraz jednym z założycieli European Property Institute.

Ryszard Kowalski

Ekonomista. Od września 2002 roku Prezes Zarządu Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa. Członek Rady Wyrobów Budowlanych (organ doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), Przewodniczący Rady (I kadencji). Przewodniczący Prezydium Konferencji Inwestorów do roku 2010. Współautor  projektu ustawy o wyrobach budowlanych i jej nowelizacji. Autor projektu ustawy „o zwrocie VAT”. Społeczny ekspert Sejmowej Komisji Infrastruktury w latach 2001-2010. Społeczny doradca wicepremiera L. Balcerowicza w dziedzinie mieszkalnictwa. W latach 1986-2001  w polskiej  bankowości,  w tym w pracach Zespołu dot. Reformy Systemu Bankowego, jako doradca Prezesa NBP. Przez dwa lata przewodniczący Komitetu Finansowania Nieruchomości przy Związku Banku Polskich. Praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. rynku materiałów budo-wlanych, polityki przestrzennej i mieszkaniowej.

Radosław Markowski

Dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS, politolog, profesor SWPS, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją. Zainteresowania: porównawcza politologia, socjologia polityki. Laureat nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (APSA) i Nagrody im. S. Nowaka. Członek redakcji m.in.: „European Journal of Political Research”, „European Union Politics”, „Journal of Political Science Education”. Autor licznych publikacji w czasopismach listy filadelfijskiej.

Jerzy Martini

Doradca podatkowy, członek prezydium Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT. Do lipca 2012 był partnerem odpowiedzialnym za praktykę podatków pośrednich w warszawskim biurze Baker & McKenzie, wcześniej pracował w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. Z sukcesem reprezentował klientów w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (ETS) m.in. w pierwszej polskiej sprawie przed ETS (C-313/05 Brzeziński), w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora) a także w sprawie dotyczącej odliczania VAT od importu usług z tzw. rajów podatkowych (C-395/09 Oasis East). Pomagał również na rzecz podatnika w sprawie C-318/11 Daimler AG. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych (m.in. jest redaktorem i współautorem „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112” wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT”, wyd. C.H.Beck, a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT”, wyd. C.H.Beck).

W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był kilkukrotnie wskazywany, jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT” oraz „Postępowania sądowe”. Jest też laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów i komisjach parlamentarnych.

 

Prof. Elżbieta Mączyńska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, kierownik
Zakładu Badań nad Bankructwami w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
w Szkole Głównej Handlowej, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych
Polskiej Akademii Nauk; od grudnia 2005 r. prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego. Członek Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”, członek
Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członek Narodowej Rady Rozwoju. Kreatorka
modeli predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Autorka lub współautorka ponad
200 publikacji na temat funkcjonowania gospodarki i przedsiębiorstw.

 

Prof. Jacek Męcina

Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan. Prawnik, polityk społeczny, ekspert z za-kresu prawa pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, polityki rynku pracy i dialogu społecznego. Jego zainteresowania badawcze koncertują się na polityce zatrudnienia i rynku pracy, prawie pracy i zbiorowych stosunków pracy oraz warunkach funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce i w krajach UE. Od 1993 roku pracownik Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (1997-2000), od 2016 roku dyrektor Instytutu Polityki Społecznej. Pasje badawcze łączy z zaangażowaniem w służbę publiczną, jako członek Rady Dialogu Społecznego, doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan (od 2000 roku), wiceminister gospodarki i pracy odpowiedzialny za problemy prawa pracy, wynagrodzeń, dialogu społecznego i rynku pracy (2005), w latach 2012–2015 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Stypendysta Europejskiego Programu TEMPUS (1997) i Fundacji Alexandra von Humboldta (2001-2002). Członek Rady Programowej dwumiesięcznika „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” i kwartalnika „Dialog Społeczny”, kolegium redakcji „Polityki Społecznej”. Od 2012 roku w rankingu Dziennika Gazeta Prawna wybrany do grona 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce, mających kluczowy wpływ na kształt ustawodawstwa pracy i regulacji rynku pracy w Polsce. Autor ponad 100 książek, artykułów i opracowań z zakresu prawa pracy, stosunków pracy, dialogu społecznego oraz problematyki polityki zatrudnienia i rynku pracy. Ostatnie publikacje: „Working Poles and the Crisis of Fordizm” (2010), „Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III RP” (2011), „Rzemieślnicy i Biznesmeni. Studium” (2013), „Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy” (2013). Jako doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan odpowiada za obszar stosunków pracy, rynku pracy, badania i analizy w tym obszarze.

 

Michał Modrzejewski

Prawnik z wykształcenia, przez całą karierę zawodową związany z branżą informacji
gospodarczej i zarządzania należnościami. Doświadczenie zdobywał w kancelariach
prawnych odzyskujących należności, by następnie związać się z Euler Hermes.
W ciągu minionych 13 lat współtworzył Dział Analiz Branżowych, którym zarządza
od ośmiu lat.

Dr Jarosław Neneman

Adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, a wcześniej długoletni wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Ekspert PwC. W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu. Od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy ekonomiczne głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii.

 

Prof. Krzysztof Obłój

Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii L. Koźmińskiego (specjalność: zarządzanie strategiczne i międzynarodowe) i wykładowca wizytujący w szkołach biznesu, m.in. amerykańskiego University of Illinois, norweskiej Bodo Graduate School of Management. Jest autorem ponad 130 artykułów naukowych, jego książki są publikowane w USA i Europie. Posiada duże doświadczenie, jako doradca organizacyjny i członek rad nadzorczych oraz spiker.

 

Prof. Witold M. Orłowski

Profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Vistula w Warszawie, profesor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej i główny doradca ekonomiczny PwC Polska. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, przewodniczący Rady Powierniczej Muzeum Narodowego w Warszawie. Były szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim i Rady Gospodarczej Rządu przy premierze Donaldzie Tusku. Studiował na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Harvarda. W latach 1993-1997 pracował w Banku Światowym. W latach 2001-2005 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP. W przeszłości również doradca Głównego Negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Specjalny Doradca Komisji Europejskiej, członek Rady Makroekonomicznej Ministra Finansów, doradca wielu organizacji krajowych i międzynarodowych. Autor 11 książek i 200 publikacji naukowych, popularny komentator ekonomiczny i felietonista głównych polskich gazet.

Krzysztof Osipowicz

Przewodniczący Związku Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI, od 1992 do 2015 kierujący największą obecnie siecią hurtowni branży grzewczo-instalacyjnej Grupą HBH (Bimsplus, Hydrosolar, HTI), inicjator powołania Związku SHI w 2014.

 

Dr Marek Prawda

Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (od 1.04.2016 roku). W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. Wcześniej był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 80. działał w „Solidarności”. Współpracował z Polską Akademią Nauk, gdzie w 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W pracy naukowej skupiał się na tematyce stosunków polsko-niemieckich i integracji europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN.

 

Józef Sobota

Absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Od kwietnia 1994 roku jest dyrektorem Departamentu Statystyki NBP, w latach 2001- 2007 był członkiem Zarządu NBP. Od maja 2004 roku jest członkiem Komitetu Statystyki EBC. Obecnie jest także członkiem Rady Statystyki GUS.

Dariusz Targosz

Przewodniczący Rady Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE.
W dystrybucji elektrycznej działa od ponad 20 lat, od 2007 roku Dyrektor
Zarządzający w firmie SOLAR Polska. Aktywny w działalności Związku SHE od jego
powstania w 2007 roku.

 

Tomasz Żuchowski

W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa podsekretarz stanu odpowiedzialny za budownictwo. Współautor zmian w ustawach związanych z realizacją procesu inwestycyjnego m.in. ustawy Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa, o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, o wyrobach budowlanych, o charakterystyce energetycznej budynków oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Zajmował się m.in. problematyką budownictwa wielkopłytowego w Polsce, nadzorem nad wydawaniem odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, systemem zintegrowanego projektowania w architekturze i budownictwie. Jest orędownikiem nowego podejścia do warunków technicznych i zmian systemowych w prowadzeniu procesu inwestycyjnego. Był m.in. sekretarzem zespołu ds. opracowania krajowego planu działań dotyczącego budynków o niskim zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania. Członek komitetu sterującego strategicznego projektu badawczego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ekspert resortu infrastruktury w pracach Grupy Zadaniowej ds. Infrastruktury w części dotyczącej adaptacji sektora budownictwa i mieszkalnictwa, członek zespołu doradców Ministra Gospodarki ds. rozliczania energii w budynkach wielolokalowych. Wykładowca akademicki, autor artykułów w czasopismach branżowych.