Szymon Firląg nowym prezesem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa

 

Z dniem 01 października 2020 r., Jeremiego Mordasewicza na stanowisku Prezesa Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa –zastąpi Szymon Firląg.

Zdaniem nowego Prezesa „Związek potrzebuje zwiększania swojej aktywności i dynamiki działania, aby skutecznie realizować swoje cele statutowe. Konieczne jest zacieśnienie współpracy z nadzorem budowlanym, administracją publiczną i jednostkami naukowobadawczymi. Związek musi aktywnie włączyć się w proces tworzenia prawa i polityk dotyczących producentów materiałów budowlanych. Nie tylko opiniować propozycje nowych aktów prawnych ale i występować z własnymi propozycjami. Forum Związku powinno być miejscem debaty dotyczącej przyszłości branży producentów materiałów budowlanych w kontekście wyzwań społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.”

Dr inż. Szymon Firląg jest związany z Wydziałem Inżynierii Lądowej, Politechniki Warszawskiej. Prowadził badania w Passivhaus Institut w Niemczech, gdzie miał okazję przebywać, jako stypendysta Fundacji Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Był zaangażowany w proces projektowania, budowy i certyfikacji pierwszych budynków pasywnych i energooszczędnych w Polsce. Dzięki stypendium Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej pracował w Lawrence Berkeley National Laboratory w USA.

Współpracował z Buildings Performance Institute Europe z Belgii, Research Executive Agency Komisji Europejskiej, Narodową Agencją Poszanowania Energii, Krajową Agencją Poszanowania Energii i Fundacją Poszanowania Energii, gdzie zajmował się projektami związanymi z efektywnością energetyczną budynków. Jest autorem licznych artykułów i książek oraz brał udział w kampaniach promujących budownictwo energooszczędne w Polsce.

„RENOVATION WAVE” (Fala Renowacji)

W dniu 11 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła dokument „Renovation wave” (Fala renowacji), który ma rozpocząć debatę nad wypracowaniem rozwiązań, które mają pobudzić trend renowacji budynków. Z jednej strony, podkreśla się, że remonty budynków mają poprawić ich efektywność energetyczną. Z drugiej strony, zakłada się, że zwiększenie skali remontów ma szansę pobudzić rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Zdaniem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa ważnym elementem remontu domów, poza poprawą ich efektywności energetycznej, jest konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu ich mieszkańcom. Mówiąc o komforcie, mamy na myśli zapewnienie przede wszystkim odpowiedniej i stałej temperatury, ale też odpowiedniej wilgotności, wentylacji, nasłonecznienia. Ważne jest, żeby nie zapominać o tych elementach, bo ostatnie regulacje UE, w tym polskie, skupiają się przede wszystkim na samym budynku i efektywności energetycznej, pomijając fakt, że ostatecznie w tym budynku mają przebywać ludzie. W efekcie takiego „technokratycznego” podejścia mamy dzisiaj dziesiątki (a może i setki) biurowców, bez otwieranych okien, w których istnieją tylko systemy mechanicznej wentylacji, o których szkodliwości przekonujemy się szczególnie dzisiaj, gdzie to właśnie przez systemy zamkniętej wentylacji może dochodzić do propagowania wirusa COVID – 19 w budynku.

Uważamy, iż wiele ciekawych konkluzji lub nawet postulatów można zbudować na bazie corocznego raportu firmy Velux Polska Sp. z o.o. : „Barometr Zdrowych Domów” https://velcdn.azureedge.net/~/media/marketing/pl/pdf/barometr-zdrowych-domow/barometr-2019.pdf

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 16 LIPCA 2019 r.

W dniu 16 lipca 2019 r. odbyło się w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Konfederacji Lewiatan oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Ze strony administracji publicznej w spotkaniu wzięli udział:

 1. Roman Sobczak – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowalnego
 2. Krzysztof Piątek – z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 3. Łukasz Rymarz – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Ze strony Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

 1. CEMEX
 2. Termo Organika Sp. z o.o.
 3. Ceramika Paradyż Sp. z o.o.
 4. Henkel Polska Sp. z o.o.
 5. Bolix S.A.
 6. Saint-Gobain
 7. Velux Sp. z o.o.
 8. Kancelarii Piszcz i Wspólnicy sp.k.
 9. Kancelarii DZP
 10. Aquatech S.A.

Na spotkaniu, Jeremi Mordasewicz, Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa przedstawił prezentację, poruszającą m.in. następujące zagadnienia: 

 • diagnoza problemu nieuczciwej konkurencja na rynku materiałów budowlanych;
 • skutki i zagrożenia związane z obecnym stanem rzeczy dla konsumentów, dla producentów materiałów budowlanych oraz budżetu państwa;
 • postulowane działania komunikacyjne, administracyjne i legislacyjne.

W trakcie dalszej dyskusji uczestnicy spotkania przedstawili m.in. następujące wnioski i postulaty:

 • zapewnienie uczciwej konkurencji jest konieczne dla prowadzenia racjonalnej alokacji, aby przyspieszyć wzrost inwestycji i przejść z fazy ilości do fazy rozwoju i podniesienia jakości; 
 • ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zacieśnienie współpracy związków, dystrybutorów i organów kontrolnych jak: GUNB, UOKIK, administracja skarbowa i jednostki badawcze;
 • wymiana doświadczeń pozwoli podnieść efektywność rynku i kontroli jakości materiałów budowlanych.

W dalszej części spotkania przedstawiciele branży budowlanej przedstawili po krótce zarys swoich problemów, z którymi zmagają się na co dzień.

Czytaj dalej

Podziękowania dla Ryszarda Kowalskiego – wieloletniego Prezesa Związku

Ryszard Kowalski, który nieprzerwanie od 2002 roku piastował stanowisko Prezesa Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, którego kadencja wygasła w tym roku, po tych wielu latach współpracy, postanowił nie kandydować na stanowisko Prezesa Zarządu.

„W związku z powyższym chcielibyśmy złożyć ogromne podziękowania Ryszardowi Kowalskiemu za dotychczasową, długoletnią pracę, którą włożył w tworzenie i rozwój Związku. Dziękujemy za coroczne wspaniałe Konferencje dla Budownictwa,  wyrazy szacunku i wdzięczności za ogrom pracy.  Pozostajemy z  nadzieją na dalszą owocną współpracę i wsparcie w działaniach Związku.”

– Jacek Siwiński, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Więcej artykułów