Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właśc. użytkowych wyr. budowlanych

W ramach konsultacji społecznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (poz. Nr 9 w wykazie prac legislacyjnych MIiB) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem i Państwa uwagi do dn. 18. marca 2016 r.

Projekt rozporządzenia deklarowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju w ramach konsultacji przekazało Związkowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, które to dokumenty zamieszczamy poniżej.
Przedstawiony projekt ustawy wdraża do polskiego systemu prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywę  2014/24/UE w spr. zamówień publicznych oraz dyrektywę 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gosp. wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Termin na wdrożenie dyrektyw z 2014 upływa 18.04.2016, stąd konieczność przyspieszenia prac.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i wniosków na adres info@dlabudownictwa.pl w terminie do dn. 28. stycznia 2016.

Nowelizacja PZP – projekt ustawy
Nowelizacja PZP -uzasadnienie
Nowelizacja PZP

VIII Konferencja dla Budownictwa, 4-5.04.16 – podsumowanie

4-5 kwietnia w Warszawie odbyła się VIII Konferencja dla Budownictwa. Wydarzenie organizowane przez Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa przy wsparciu firmy Strabag (partnera Konferencji) to jedno z największych i najważniejszych spotkań branży budowlanej w Polsce.

W tym roku ponad 100 osób związanych z branżą budowlaną w hotelu  Westin Warsaw pojawiło się, aby wysłuchać zaproszonych prelegentów. Wśród wystąpień najwięcej uwagi skupiła prognoza makroekonomiczna Janusza Jankowiaka, Głównego Ekonomisty Polskiej Rady Biznesu, Plan Morawieckiego prezentowany przez wiceministra Mariusza Haładyja z Ministerstwa Rozwoju oraz premierowa prezentacja raportu branżowego dotyczącego roli sektora produkcji materiałów budowlanych i budownictwa w gospodarce, przedstawiona przez Rafała Antczaka, członka zarządu Deloitte Business Consulting SA.

W trakcie Konferencji poruszono także kwestię szarej strefy w gospodarce. Zaproszeni goście analizowali przyczynę powstawania i rozwoju tego zjawiska, a także starali się wypracować możliwe rozwiązania, zarówno na poziomie postaw społecznych, jak i regulacji prawnych.

Mamy nadzieję, że omawiana tematyka i poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień, były interesujące dla naszych Gości i zainspirowały ich do przemyśleń.

Konferencja „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – Warunki techniczne i finansowe” – wnioski

Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy ze Związkiem Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa była kompleksowym, w pełni merytorycznym przeglądem problemów dotyczących Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (POŚ). Przedyskutowano kwestie dotyczące wprowadzania do obrotu POŚ wraz z  problemami specyfikacji technicznych, konieczności profesjonalnego serwisowania i obligatoryjnych przeglądów. 

Konkretność prezentacji i dyskusji umożliwiła sformułowanie równie konkretnych wniosków:

  1. Wprowadzenie certyfikowanego serwisu, jako elementu prawidłowej eksploatacji POŚ.
  2. Zmiany w prawie budowlanym (w odpowiednim rozporządzeniu) nakładające m.in. obowiązek regularnych przeglądów.
  3. Zmiany w systemie zamówień publicznych, a także w systemach finansowego wspierania POŚ uwzględniające koszty eksploatacji, przeglądów i serwisów.
  4. Analiza działań (de facto braku działań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) oraz skali zakazu instalowania POŚ w strefach ochronnych.
  5. Konieczność utworzenia Centrum Wiedzy o instalowaniu i funkcjonowaniu POŚ, jako dostępnej dla użytkowników, inwestorów, projektantów i producentów  platformy dzielenia się wiedzą, sygnalizowaniem różnorodnych  ryzyk i nieprawidłowości itd.

Czytaj dalej

Więcej artykułów