Konferencja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU Nr 305/2011 – podsumowanie

27 września odbyła się konferencja dotycząca Rozporządzenia Parlamentu i Rady EU Nr 305/2011 i zmian w przepisach o wyrobach budowlanych zorganizowana przez MTBiGM przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Celem konferencji było rozpoznanie problemów i postulatów przedsiębiorstw w odniesieniu do propozycji założeń oraz próba zidentyfikowania i wyjaśnienia trudności ze stosowaniem przepisów rozporządzenia. Wprowadzeniem do dyskusji były dwie prezentacje:
Najważniejsze zmiany w CPR – Rozporządzenie Nr 305/2011
Projekt założeń do ustawy o wyrobach budowlanych

Czytaj dalej

Więcej kleju w kleju? Negatywne wyniki. Nie tylko!

7 próbek na 25 przebadanych klejów do styropianu nie spełnia wymagań

Zakupy i badania przyczepności klejów do styropianu zostały dokonane, na zlecenie Związku, w kwietniu i maju 2012 r. przez Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Badaniu zostało poddane 25 próbek kleju do styropianu. Z przebadanych klejów blisko 30% – 7 próbek – uzyskało wynik poniżej dopuszczalnej wartości.

Zestawienie wyników przebadanych klejów do styropianu

Czytaj dalej

Prawidłowe ocieplenia budynków – wreszcie będą wymagane

W piśmie skierowanym do Związku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jednoznacznie określił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocieplanie budynków może być dokonywane jedynie poprzez zastosowanie legalnie wprowadzonych do obrotuzestawów (systemów) do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

Oznacza to, że do ocieplenia budynków można jedynie stosować zestawy, dla których producent wystawił deklarację zgodności z specyfikacją techniczną, która, w tym przypadku, jest aprobatą.

Stanowisko GUNB

Czytaj dalej

Projekt zmian ustawy o wyrobach budowlanych

Założenia  projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wprowadzenie
Na rynku wyrobów budowlanych, mimo działań organów Nadzoru Budowlanego, udział materiałów nie spełniających deklarowanych parametrów jest na tyle duży, że nie może być pomijany. Ocenia się, że udział nieprawidłowych wyrobów wynosi od 20% do powyżej 50%, ale jest zarazem różny w poszczególnych grupach wyrobów.
Konsekwencje stosowania nieprawidłowych wyrobów są trojakie.

1.1. Konsument (użytkownik) jest narażony na wyższe koszty eksploatacji i przedwczesne remonty
1.2. Producent nieprawidłowych materiałów ma z reguły niższe koszty (co jest główną przyczyną omawianego zjawiska) i może oferować swoje wyroby z niższą ceną, lub mieć wyższą marżę. Dla rzetelnych producentów jest to nieuczciwa konkurencja.
1.3. Negatywne skutki dla finansów publicznych poza pośrednimi (zmniejszenie zyskowności rzetelnych
firm, a więc ograniczenie możliwości i chęci inwestowania) wynikają z mniejszych wpływów z tytułu podatku VAT (w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego). Konieczność wymiany zastosowanych wyrobów (remontu) oznacza zakupy, które efektywnie obciążone są 8% stawką podatku VAT. Uprawnione jest założenie, że gdyby nie było konieczności w/w remontów konsumenci wydaliby swoje środki na towary i usługi opodatkowane stawką 23% podatku VAT.
Czytaj dalej

Rozporządzenie 305/2011 zastępuje Dyrektywę 89/106/EWG

Wyroby budowlane objęte rozporządzeniem nr 305/2011 zastępującym Dyrektywę 89/106/EWG
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 4 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Rozporządzenie jest aktem wiążącym w całości i musi być bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nie wymaga wprowadzenia do krajowego systemu legislacyjnego).

Kalendarz wprowadzania w życie rozporządzenia przewiduje, że większość jego postanowień zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., z wyjątkiem wchodzących w życie 20 dni po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE następujących postanowień:
– Art. 1 i 2: obejmujących określenie przedmiotu rozporządzenia oraz stosowane w nim definicje;
–  Art. 29 – 35: dotyczących zasad działania jednostek oceny technicznej, autoryzowanych przez państwa członkowskie do
wydawania Europejskich Ocen Technicznych (które 1 lipca 2013 r. zastąpią dotychczas wydawane Europejskie Aprobaty Techniczne).

Pełna treść rozporządzenia 305/2011

Więcej artykułów