Postanowienia końcowe

§ 24

Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania Związku. § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 25

  1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 przedstawicieli.
  2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób jego likwidacji oraz sposób przeznaczenia i podziału majątku Związku.
  3. Uchwała o zmianie statutu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 26

  1. W umowie między Związkiem a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Związek reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  2. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

Ryszard Kowalski – Prezes Zarządu