Podstawowe cele i zadania zwiazku

§ 4

Podstawowym celem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim pracodawców wobec związków zawodowych pracowników i organów administracji publicznej.

§ 5

Ponadto innymi zadaniami Związku są w szczególności:

1) reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców branży producentów materiałów budowlanych;

2) oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców branży producentów materiałów budowlanych;

3) oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów administracji publicznej dotyczącej interesów pracodawców;

4) występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;

5) współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;

6) organizowanie szkoleń pracodawców;

7) prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

8) prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.

§ 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

1) prezentowanie opinii w sprawach związanych z branżą producentów materiałów budowlanych;

2) występowanie do przedstawicieli organów administracji publicznej i władz sądowych, w sprawach związanych z interesami pracodawców branży producentów materiałów budowlanych;

3) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym niniejszym statutem;

4) udział w negocjacjach, w szczególności w celu rozwiązywania sporów zbiorowych oraz w celu zawierania układów pracy i innych porozumień;

5) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i administracji publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów w których, na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

6) inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

7) prowadzenie badań, popularyzację wiedzy ekonomicznej, prawniczej i organizacyjnej;

8) organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń;

9) organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych.

§ 7

  1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje, fundusze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.
  2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.