Organy Związku

§ 13

 1. Organami Związku są:

  1) Walne Zgromadzenie;

  2) Rada Nadzorcza;

  3) Zarząd.

 2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowanie są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.
 3. Wybory członków Zarządu dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie raz na dwa lata, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Związku.
 5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 6. Każdy członek jest reprezentowany przez jednego delegata wybranego przez właściwe władze członka Związku.
 7. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów.
 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku przez co najmniej 1/4 członków Rady Nadzorczej.

§ 15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) wybór Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2) uchwalanie programów działania Związku;

3) uchwalanie Statutu i jego zmian;

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Nadzorczej;

5) rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku.

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku.

§ 16

 1. Rada Nadzorcza jest organem Związku nadzorującym jego prace w okresie między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
 3. Radę Nadzorczą tworzą Przewodniczący i od 2 do 10 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród przedstawicieli członków Związku.
 4. Rada Nadzorcza uprawniona jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych, którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Rady Nadzorczej pochodzących z wyboru. Rada Nadzorcza może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 16 pkt 3.
 5. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w trybie § 16 ust. 4 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może uchylić uchwałę Rady Nadzorczej większością 2/3 głosów.
 6. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej następuje w razie:

  a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Radzie Nadzorczej,

  b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,

  c) odwołania przez Walne Zgromadzenie,

  d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,

  e) śmierci.

 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 8. Posiedzeniu Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Rady Nadzorczej a w razie nieobecności Przewodniczącego osoba wskazana uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 17

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 1. wybór Prezesa spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
 2. wybór do sześciu Wiceprezesów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Związku;
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;
 5. nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 18

 1. Bieżące prace Związku nadzoruje Zarząd, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
 2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
 3. W skład Zarządu wchodzi Prezes (zarząd jednoosobowy) albo Prezes i do sześciu Wiceprezesów (zarząd wieloosobowy) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród przedstawicieli członków Związku
 4. Zarząd uprawniony jest dokooptować do swojego składu nowych członków w miejsce tych którym wygasł mandat w czasie kadencji. W czasie trwania kadencji Zarządu liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru. Zarząd może dokooptować nowych członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 pkt 3.
 5. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie § 18 ust. 4 Prezes Związku przekazuje do akceptacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.
 6. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej sześć razy w roku.
 7. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Związku.
 8. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:

  a) ustania członkostwa w Związku członka Związku, którego przedstawiciel pełni funkcję w Zarządzie,

  b) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie,

  c) odwołania przez Radę Nadzorczą,

  d) odwołania upoważnienia do reprezentowania członka Związku,

  e) śmierci.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów i planów działania Związku;

2) przygotowywanie i przyjmowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz nadzór nad realizacją budżetu;

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz składanie sprawozdań finansowych;

4) podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania środków trwałych przez Związek;

5) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

6) zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku,

7) uchwalanie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu,

8) nadzór nad działalnością Biura Związku,

9) podejmowanie uchwał w sprawach przystępowania lub występowania z organizacji krajowych i międzynarodowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji,

11) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania lub wykluczania członków Związku,

13) ustalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej oraz terminów płatności, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej,

14) podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej;

15) powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, zatwierdzanie regulaminów ich działania oraz nadzorowanie ich działalności;

§ 20

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Związku upoważnieni są: Prezes Związku działający jednoosobowo oraz dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie.

§ 211

 1. W ramach struktur Związku mogą działać sekcje, stanowiące ciała doradcze Zarządu, ustanawiane uchwałą Zarządu.
 2. Zarząd uchwala regulaminy pracy i zakres działania sekcji.

§ 21

Do kompetencji Prezesa Związku należy:

1) bieżące kierowanie działalnością Związku;

2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu;

3) zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;

4) podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji organów Związku;