Członkostwo

§ 8

Członkami Związku mogą być pracodawcy branży producentów materiałów budowlanych oraz pracodawcy z nimi współpracujący, działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 9

 1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, na pisemny wniosek zainteresowanego pracodawcy.
 2. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej.

§ 10

Członkowie Związku mają prawo do:

1) uczestnictwa w pracach Związku i jego organów;

2) korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;

3) dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;

4) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

§ 101

 

 1. Członkowie Związku uczestniczą w pracach Związku poprzez swoich przedstawicieli.
 2. Warunkiem skutecznego powołania osoby fizycznej do organu Związku jest wykazanie na piśmie upoważnienia do działania w organie Związku w imieniu członka Związku.
 3. W przypadku członków zarządów spółek kapitałowych wymogu określonego w ust. 2 nie stosuje się. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim kandydat na członka organu Związku składa oświadczenie do protokołu z posiedzenia organu, na którym dokonano wyboru, o reprezentowaniu danego członka Związku lub składa oświadczenie na piśmie.
 4. Członek Związku ma prawo w każdym czasie cofnąć upoważnienie o którym mowa w ust. 2.
 5. Jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 3 przestaną pełnić funkcje w zarządzie członka Związku ? członek Związku może cofnąć upoważnienie do reprezentowania na zasadach określonych w ust. 4.
 6. Postanowienie ust. 5 stosuje się, jeżeli osoby fizyczne, o których mowa w ust. 2 zostaną wybrane do zarządu spółki kapitałowej będącej członkiem Związku w późniejszym okresie.
 7. Złożenie oświadczenia woli w zakresie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania członka Związku, wywołuje skutki, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt d oraz § 18 ust. 8 pkt d z dniem przedstawienia tego oświadczenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Związku a w przypadku gdy oświadczenie dotyczy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z dniem przedstawienia tego oświadczenia Prezesowi Zarządu Związku. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno być złożone na piśmie.
 8. W przypadku gdy osoba powołana do organów Związku została upoważniona do działania w imieniu kilku członków ? oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 jest skuteczne gdy zostanie złożone przynajmniej przez jednego członka.

§ 11

Członkowie Związku zobowiązani są do:

1) udziału w pracach Związku;

2) przestrzegania statutu Związku oraz uchwalonych regulaminów;

3) terminowego uiszczania składek;

4) udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;

5) udzielania pomocy Związkowi w wykonywaniu zadań statutowych.

§ 12

 1. Członkostwo w Związku ustaje w razie:

  1) wystąpienia ze Związku;

  2) rozwiązania Związku;

  3) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

  a) działania członka na szkodę Związku;

  b) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku;

  4) likwidacji członka.

 2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku w którym złożono deklarację wystąpienia.
 3. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu.
 4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej. W okresie do rozpatrzenia odwołania przez Radę Nadzorczą członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Związku.