Biuro Związku

§ 22

  1. Pracą Biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem Związku i uchwałami organów Związku.
  2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków. Prezes może upoważnić Dyrektora Generalnego do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.
  3. Czynności prawych w zakresie stosunków pracy z pracownikami Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny.
  4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.