O związku

Związek Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa powstał jesienią 2002 r.

Jest organizacją skupiającą 20 przedsiębiorstw, reprezentującą ponadbranżowe interesy członków wobec środowisk zewnętrznych, w tym naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej.

Celem Związku jest występowanie z ramienia Członków i zgodnie z interesem publicznym wobec władz państwowych i lokalnych oraz przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji. Związek angażuje się w problemy całego budownictwa, od gospodarki przestrzennej, przez prawo budowlane, instrumenty finansowe aż po wymogi eksploatacyjne (świadectwa energetyczne). Organizacja czynnie uczestniczy w tworzeniu i modyfikacji aktów prawnych, norm i wymagań technicznych, na poziomie krajowym i międzynarodowym. Działając w przekonaniu, że w przyszłości nastąpi integracja środowiska reprezentowanych sektorów przemysłu budowlanego, ZPPMB współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wniosków.

Związek kształtuje i upowszechnia zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w procesie produkcji, certyfikacji, obrocie gospodarczym i w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Uproszczenie przepisów, obniżenie regulacyjnych kosztów i ryzyka inwestycji budowlanych sprzyjać będzie bowiem zwiększeniu popytu inwestycyjnego a w efekcie popytu na materiały budowlane.

Związek jest członkiem Konfederacji Lewiatan.

Co zrobiliśmy?

Naszym szczególnym osiągnięciem jest doprowadzenie do zmiany przepisów dotyczących podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym. Związek był autorem projektu ustawy „o zwrocie VAT” a także inicjatorem rozwiązań, które obowiązują od 1 stycznia 2008 roku.

Równie ważne dla przemysłu było uchwalenie, przy aktywnym udziale Związku, ustawy o wyrobach budowlanych. Na mocy tej ustawy utworzona została Rada Wyrobów Budowlanych jako organ opiniujący – doradczy przy Głównym Inspektorze Nadzoru Budowlanego. Jest to w zasadzie pierwszy przypadek istnienia ustawowo określonej, stałej platformy porozumienia przemysłu i administracji rządowej. W pracach Rady czynnie uczestniczą przedstawiciele dwóch firm członkowskich Związku.

Związek realizuje dwa cykliczne projekty. Pierwszy to doroczne Konferencje Przemysłu Materiałów Budowlanych, skupiające czołowych opiniotwórców z dziedziny gospodarki, prawa, finansów i marketingu oraz największe firmy branży budowlanej. Drugi projekt to cykliczne, niezależne badania materiałów budowlanych, które będąc tak potrzebnymi dla świadomości branży, mediów i opinii społecznej, ciągle wzbudzają wiele emocji.