VIII Konferencja

Do pobrania: VIII Konferencja dla Budownictwa – program

SPÓR O BUDOWNICTWO: CZY RZETELNI PRZEDSIĘBIORCY WYGRAJĄ?

Znaczenie inwestycji budowlanych dla rozwoju gospodarki jest bezsporne, ale równie bezsporny jest fakt, że budowanie w Polsce to proces obciążony szeregiem wad i niepotrzebnych wyzwań takich jak: nieuczciwa konkurencja – zaniżająca ceny, rekompensująca je sobie niską jakością i nierzetelnym procesem budowania, nieuzasadnione ryzyko inwestycji – wynikające z obecnego systemu zamówień publicznych, skutkujące często upadkiem lub poważnymi kłopotami wielu firm budowlanych czy wysokie koszty budownictwa mieszkaniowego, na dodatek nieproporcjonalne do dochodów obywateli.

W zasadniczym stopniu jest to konsekwencja złych regulacji, obowiązującego systemu zamówień publicznych, przepisów o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego. W efekcie państwo wspiera środkami publicznymi inwestycje budowlane a jednocześnie trwoni te środki poprzez .bezrozumny porządek prawny. Przedsiębiorca działający w sektorze budownictwa nie może być narażany na negatywne konsekwencje nieracjonalnych przepisów.
Rok 2016 powinien przynieść wiele zmian. Czy będą one dobre, zależy nie tylko od rządu i parlamentarzystów, ale także od środowiska budowlanego – od jego zdolności wyjścia ponad partykularne interesy.

VIII Konferencja dla Budownictwa to przestrzeń do dyskusji dla przedsiębiorców i przedstawicieli władz publicznych. To miejsce do debaty, ale także przedstawienia konkretnych rozwiązań – propozycji, co i w jaki sposób należałoby zmienić.

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na kilka niebłahych pytań: Jakie powinno być stanowisko rządu i przedsiębiorców wobec nieracjonalnych inicjatyw Komisji Europejskiej? Czy TTIP zdemoluje rynek materiałów budowlanych? Czy projektantom i wykonawcom potrzebne są normy aplikacyjne? Czy budowlane zawody zaufania publicznego skutecznie wypełniają zadania scedowane przez państwo?
I wreszcie – jak zadbać o dwa kluczowe elementy każdej inwestycji budowlanej – o rzetelność i jakość? Wciąż bowiem pomijany jest negatywny wpływ braku rzetelności, „sprytu” w relacjach biznesowych zmuszający przedsiębiorców do stosowania dodatkowych zabezpieczeń. Równolegle zbędne koszty generują też polskie przepisy oparte na założeniu, że wszyscy oszukują.
Podczas konferencji zostaną również przedstawione prognozy makroekonomiczne dla Polski i UE, które są bardzo istotne dla budownictwa, gdyż tempo wzrostu gospodarczego określa poziom zapotrzebowania na inwestycje, w tym budowlane.

Chcemy też, by dyskusje były efektywne i umożliwiały sformułowanie wniosków, dlatego wraz z kolejnymi komunikatami organizacyjnymi będziemy rozsyłać koncepcje rozwiązań, założenia do projektów ustaw, a w efekcie – opinie i stanowiska dot. prezentowanych propozycji, tak aby VIII Konferencja dla Budownictwa była zwieńczeniem tych debat.