Konferencja „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – Warunki techniczne i finansowe” – wnioski

Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy ze Związkiem Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa była kompleksowym, w pełni merytorycznym przeglądem problemów dotyczących Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (POŚ). Przedyskutowano kwestie dotyczące wprowadzania do obrotu POŚ wraz z  problemami specyfikacji technicznych, konieczności profesjonalnego serwisowania i obligatoryjnych przeglądów. 

Konkretność prezentacji i dyskusji umożliwiła sformułowanie równie konkretnych wniosków:

  1. Wprowadzenie certyfikowanego serwisu, jako elementu prawidłowej eksploatacji POŚ.
  2. Zmiany w prawie budowlanym (w odpowiednim rozporządzeniu) nakładające m.in. obowiązek regularnych przeglądów.
  3. Zmiany w systemie zamówień publicznych, a także w systemach finansowego wspierania POŚ uwzględniające koszty eksploatacji, przeglądów i serwisów.
  4. Analiza działań (de facto braku działań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) oraz skali zakazu instalowania POŚ w strefach ochronnych.
  5. Konieczność utworzenia Centrum Wiedzy o instalowaniu i funkcjonowaniu POŚ, jako dostępnej dla użytkowników, inwestorów, projektantów i producentów  platformy dzielenia się wiedzą, sygnalizowaniem różnorodnych  ryzyk i nieprawidłowości itd.

Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa Ryszard Kowalski zadeklarował utworzenie tego Centrum Wiedzy przy Związku, a prof. dr hab. Ryszard Błażejewski przyjął propozycje kierowania  Radą Programową Centrum.

Zamykając konferencję R. Kowalski podkreślił, że Centrum  Wiedzy  będzie odgrywało znaczącą rolę, jeśli środowisko POŚ będzie aktywne, bo nawet największe zaangażowanie prof. R. Błażejewskiego, pozostałych członków Rady Programowej i Związku nie będzie wystarczające przy pasywnej postawie zainteresowanych.

Dlatego prosimy przesyłać na adresy mailowe Związku: oczyszczalnie@dlabudownictwa.pl lub info@dlabudownictwa.pl nie tylko pytania czy sugestie pożądanych rozwiązań, ale także postulaty zorganizowania przez Ministerstwo i Związek konferencji regionalnych, co jest zależne od Państwa potrzeb.

Poniżej publikujemy wszystkie materiały prezentacyjne z tego wydarzenia.

Oczyszczalnie przydomowe – wprowadzenie
1. Warunki wprow do obr – M.Kaproń
2. Specyf. tech- A.Biela
3. Wymagania dla POŚ – E.Szymura
4. Systemy nadzoru i kontroli POS
4a. Systemy nadzoru i kontroli POŚ popr
5. Doświadczenia gm. Czersk
6. Program Syst- K.Szczepański
7. Prog. Rozw. Obsz. Wiejskich – B.Szymański