Opinie Związku

Opinia o projekcie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw

Opinia o projekcie założeń ustawy musi uwzględniać wnioski z oceny sytuacji na rynku wyrobów budowlanych. Oznacza to, że założenia projektu ustawy też winny odnosić się do zjawisk charakteryzujących nasz rynek wyrobów budowlanych i proponować rozwiązania, które zlikwidują (ograniczą) niepożądane zjawiska. Nawet, jeżeli niektóre negatywne działania są nie do usunięcia przepisami, to warunkiem koniecznym jest dokonanie takich zmian w środowisku regulacyjnym, aby nie sprzyjało (nie tolerowało) ono tego typu nieprawidłowościom.

 1. Ocena sytuacji na rynku wyrobów budowlanych – wybrane elementy

1.1  Na rynku można wyodrębnić trzy grupy przedsiębiorców:

ñ   Producentów, dbających o spełnianie przez wyrób deklarowanych parametrów. Często, produkujących – z uwagi na znaczną niepewność pomiarową –  z „naddatkiem”, co oczywiście podnosi koszty produkcji.

ñ   Producentów, których wyroby czasem nie spełniają (choć w niewielkim zakresie) deklarowanych parametrów. Jest to konsekwencja niedostatecznego monitoringu procesu produkcji, permanentnego badania surowców, niedostatecznie wykwalifikowanego personelu, itd. ale, choć nie usprawiedliwia to nierzetelnej produkcji, negatywne wyniki nie są skutkiem świadomego zamiaru.

(więcej…)

Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej trwają prace nad ustawą transponująca przepisy dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Podstawowym celem polskich przepisów powinno być dążenie do obniżenia zużycia energii. Wydaje się jednak, że ten cel w opracowanych w Ministerstwie Założeniach projektu ustawy stał się nie najważniejszy.
Opinia o projekcie założeń ustawy o charakterystyce energetycznej budynkówProjekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków:http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_budownictwo_i_gospodarka_przestrzenna/proj_z_char_energ_bud