Opinie Związku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na etapie weryfikacji i konsultacji, więc podlega ciągłym zmianom.
Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi odnośnie jego treści, prosimy o ich nadsyłanie na adres: legislacja@dlabudownictwa.pl.

 

Opinia o założeniach ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych

Czy rzeczywiście Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji chce likwidacji nadzoru budowlanego?

Wśród zmian istotnych dla polskiej gospodarki bardzo ważna jest deregulacja, czyli zmniejszenie obciążeń i ryzyk wynikających z obowiązujących przepisów. Liberalizacja przepisów służy uczciwym przedsiębiorcom, ale równocześnie ułatwia działanie niezgodne z prawem tym wszystkim, którzy uważają, że zysk powinien być efektem lekceważenia przepisów.
Z uznaniem należy odnotować zamierzenia rządu znaczącej deregulacji procesów inwestycyjno-budowlanych, co musi zarazem oznaczać zwiększenie efektywności nadzoru budowlanego. Rzetelnym ma być taniej i łatwiej a nieuczciwi powinni być skutecznie ścigani. Dlatego jako nieporozumienie należy traktować projekt założeń ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych oraz o zmianie niektórych ustaw przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Wygląda bowiem, że MAC chce w rzeczywistości zlikwidować nadzór budowlany.

Treść opinii o założeniach projektu ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt z dn. 29.11.2012)

Przy wszystkich krytycznych uwagach pod adresem systemu zamówień publicznych można pozytywnie ocenić przedstawiony projekt zmian. Nie rozwiązuje on jeszcze wszystkich problemów, ale jego wprowadzenie będzie dobrze służyć rzetelnym przedsiębiorcom.
Ale na rynku znaczny udział mają także inni przedsiębiorcy i dlatego należy się liczyć z krytycznymi, czy wręcz negatywnymi opiniami na temat ustawy.

Treść opinii dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Uwagi do założeń projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

Wprowadzenie

Podstawowym zagadnieniem w formułowaniu opinii na temat przedstawionych założeń jest słaba ich korelacja z racjonalną polityką mieszkaniową państwa. Inaczej mówiąc niezbędne jest określenie, jakie problemy mieszkalnictwa, a w tym  jakie grupy obywateli, państwo uznaje za wymagające wsparcia. Niestety, w uzasadnieniu do założeń ten kluczowy element dla racjonalności działań władz publicznych jest pominięty.

(więcej…)

Opinia dotycząca projektu z dn. 1.10.2012 dot. zmian rozporządzenia w sprawie warunków technicznych

Propozycja zmian wymagań technicznych w celu zmniejszenia zużycia energii przez obiekty budowlane jest potrzebna i winna być dokonana, ale po dogłębnej analizie skutków.

Nie może się ona bowiem sprowadzać do „zaostrzenia” parametrów bez oceny rzeczywistych a nie teoretycznych skutków proponowanych zmian. Warto, przy okazji zauważyć, że z danych zamieszczonych w uzasadnieniu wynika, że np. średni wskaźnik izolacyjności ścian jest niższy niż obowiązujące wymagania. Wydaje się więc oczywiste, że na decyzje inwestorów wpływają także inne czynniki, niż tylko wymagania techniczne.

Generalnie popierając propozycję, należy zauważyć, że nie jest prawdziwa teza o zwiększonych dochodach budżetu państwa na skutek zwiększenia sprzedaży materiałów izolacyjnych. Sytuacja finansów publicznych jest na tyle poważna, że prognozowanie dodatkowych (skądinąd potrzebnych) dochodów winno być oparte na rzetelnej analizie.

(więcej…)