Opinie Związku

Opinia Związku o ustawie o zmianie ust. o wyr. bud. i ustawy – Prawo budowlane

Poniżej przedstawiamy opinię Związku o ustawie o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy – Prawo budowlane.

Opinia o ust. o zm. ust. o wyr.bud. 26.05.15

Opinia dot. projektu ustawy o nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

(z uwzględnieniem zmian zawartych w sprawozdaniu podkomisji nadzwyczajnej).

Wprowadzenie. 
Projekt ustawy, także w wersji przyjętej przez podkomisję nadzwyczajną, nie zapewnia realizacji celów inicjatywy rządowej, a ponadto
negatywnie wpłynie na rynek mieszkaniowy. Propozycja nie ma charakteru społecznego, a jest projektem wspierania deweloperów.  Niemniej, projekt w sensie operacyjnym jest zdecydowanie lepszy od ustawy „Rodzina na Swoim”. Ocena projektu winna być oparta na analizie stanu mieszkalnictwa. Sytuację mieszkaniową w naszym kraju syntetycznie można scharakteryzować następująco:
– poziom zaspakajania potrzeb mieszkaniowych społeczeństwa jest zdecydowanie niższy, niż w innych państwach UE,
– cena nabycia mieszkania w stosunku do możliwości ekonomicznych obywateli jest wysoka. Za średnie miesięczne wynagrodzenie można nabyć 0,5-0,6 metra kwadratowego powierzchni mieszkania, gdy w większości państw UE ta relacja wynosi 1,5 i powyżej metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej,
– instrumenty pomocowe są od początku transformacji źle adresowane i nieskuteczne, choć tworzą pozory wspierania przez państwo mieszkalnictwa. Ulgi podatkowe, kredyt RnS powodowały wzrost cen mieszkań, a w najlepszym przypadku – powstrzymanie tendencji spadkowych,
– potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa można podzielić na trzy grupy: osoby posiadające zdolność do posiadania własnego mieszkania, osoby wynajmujące mieszkania, osoby niezdolne do samodzielnego sfinansowania najmu.

(więcej…)

Opinia dot. projektu rozporządzenia w spr. metodologii obliczania charakt. energ. budynku

Opinia dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Wprowadzenie
Informacja o charakterystyce energetycznej budynku winna być prezentowana (w formie i treści) w sposób dający nieprofesjonalnemu odbiorcy możliwość maksymalnego zrozumienia, a zatem wykorzystania zawartych w świadectwie treści. Należy więc zauważyć, że pojęcia używane w metodologii ze zrozumiałych przyczyn dla większości społeczeństwa są niejasne i tworzą wysokie prawdopodobieństwo fałszywej interpretacji danych.
Niezależnie jednak od problemów wynikających z niedostatecznej wiedzy, bardzo ważne jest prawidłowe merytorycznie przyporządkowanie poszczególnych wskaźników do celów, którym ma służyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Projekt metodologii oba wyżej wymienione zadania realizuje wadliwie.

(więcej…)

Opinia dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

Informujemy, że MTBiGM opublikowało najnowszą wersję Projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (wraz z uzasadnieniem). Dokument jest na kolejnym etapie konsultacji a opinię Związku dotyczącą ostatniej wersji dokumentu publikujemy poniżej.

Opinia dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych