Archiwum wiadomości

Więcej kleju w kleju? Negatywne wyniki. Nie tylko!

7 próbek na 25 przebadanych klejów do styropianu nie spełnia wymagań

Zakupy i badania przyczepności klejów do styropianu zostały dokonane, na zlecenie Związku, w kwietniu i maju 2012 r. przez Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie.

Badaniu zostało poddane 25 próbek kleju do styropianu. Z przebadanych klejów blisko 30% – 7 próbek – uzyskało wynik poniżej dopuszczalnej wartości.

Zestawienie wyników przebadanych klejów do styropianu

(więcej…)

Prawidłowe ocieplenia budynków – wreszcie będą wymagane

W piśmie skierowanym do Związku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jednoznacznie określił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, ocieplanie budynków może być dokonywane jedynie poprzez zastosowanie legalnie wprowadzonych do obrotuzestawów (systemów) do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.

Oznacza to, że do ocieplenia budynków można jedynie stosować zestawy, dla których producent wystawił deklarację zgodności z specyfikacją techniczną, która, w tym przypadku, jest aprobatą.

Stanowisko GUNB

(więcej…)

Projekt zmian ustawy o wyrobach budowlanych

Założenia  projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Wprowadzenie
Na rynku wyrobów budowlanych, mimo działań organów Nadzoru Budowlanego, udział materiałów nie spełniających deklarowanych parametrów jest na tyle duży, że nie może być pomijany. Ocenia się, że udział nieprawidłowych wyrobów wynosi od 20% do powyżej 50%, ale jest zarazem różny w poszczególnych grupach wyrobów.
Konsekwencje stosowania nieprawidłowych wyrobów są trojakie.

1.1. Konsument (użytkownik) jest narażony na wyższe koszty eksploatacji i przedwczesne remonty
1.2. Producent nieprawidłowych materiałów ma z reguły niższe koszty (co jest główną przyczyną omawianego zjawiska) i może oferować swoje wyroby z niższą ceną, lub mieć wyższą marżę. Dla rzetelnych producentów jest to nieuczciwa konkurencja.
1.3. Negatywne skutki dla finansów publicznych poza pośrednimi (zmniejszenie zyskowności rzetelnych
firm, a więc ograniczenie możliwości i chęci inwestowania) wynikają z mniejszych wpływów z tytułu podatku VAT (w odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego). Konieczność wymiany zastosowanych wyrobów (remontu) oznacza zakupy, które efektywnie obciążone są 8% stawką podatku VAT. Uprawnione jest założenie, że gdyby nie było konieczności w/w remontów konsumenci wydaliby swoje środki na towary i usługi opodatkowane stawką 23% podatku VAT.
(więcej…)

Rozporządzenie 305/2011 zastępuje Dyrektywę 89/106/EWG

Wyroby budowlane objęte rozporządzeniem nr 305/2011 zastępującym Dyrektywę 89/106/EWG
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 4 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Rozporządzenie jest aktem wiążącym w całości i musi być bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nie wymaga wprowadzenia do krajowego systemu legislacyjnego).

Kalendarz wprowadzania w życie rozporządzenia przewiduje, że większość jego postanowień zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., z wyjątkiem wchodzących w życie 20 dni po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE następujących postanowień:
– Art. 1 i 2: obejmujących określenie przedmiotu rozporządzenia oraz stosowane w nim definicje;
–  Art. 29 – 35: dotyczących zasad działania jednostek oceny technicznej, autoryzowanych przez państwa członkowskie do
wydawania Europejskich Ocen Technicznych (które 1 lipca 2013 r. zastąpią dotychczas wydawane Europejskie Aprobaty Techniczne).

Pełna treść rozporządzenia 305/2011

Nowoczesny ZUAT

Nowy ZUAT dotyczący systemów ociepleniowych wart jest docenienia, nie tylko dlatego, że uwzględnia postęp techniczny i wprowadza wymagania dla poszczególnych elementów identyczne jak w wymaganiach europejskich.

Najważniejsze jest nowe podejście do materiałow budowlanych, których zastosowanie staje się możliwe, mimo, że ich parametry są bliskie wartości krytycznych dla danego zastosowania. .Polskie budownictwo od lat charakteryzuje się nadmiarowymi oczekiwaniami formalnymi, tworzącymi dostateczny bufor dla nierzetelnej produkcji. Nowy ZUAT pozwala na stosowanie styropianu o dość „wyśrubowanych” parametrach, ale tylko w przypadku gdy jego producent podda się badaniom próbek kupionego styropianu na rynku. Uprawdopodobnia to, że dany styropian ma rzeczywiście deklarowane parametry.Treść ZUAT-15/V.03/2010 (175 kB).