Archiwum wiadomości

Oświadczenie

Warszawa, dn. 29.01.2014 r.

Oświadczenie

W związku z opublikowanym oświadczeniem firmy ATLAS sp. z o. o. dotyczącym badań wyrobów budowlanych wykonanych na zlecenie Związku przez Oddział Krakowski Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, uprzejmie informujemy.

  1. W żadnym dokumencie, w tym w informacji prasowej, a także podczas konferencji prasowej, Związek nie podważał prawidłowości wprowadzania do obrotu zaprawy klejącej Atlas Grawis S
  2. Wbrew twierdzeniom zawartym w w/w oświadczeniu, zastosowana metoda badania dotyczy nie tylko wyrobów wprowadzanych z oznakowaniem CE, ale także ma zastosowanie do wyrobów budowlanych z oznakowaniem B, na podstawie wydanego przez Instytut Techniki Budowlanej ZUAT-15/V.03/2010.
  3. Jest prawdą, że zaprawa klejowa Atlas Grawis S została wprowadzona do obrotu na podstawie wcześniej obowiązującej specyfikacji (wynikającej z ZUAT- 15/V.03/2003), która określa minimalny poziom wytrzymałości na oderwanie w wysokości nie mniejszej niż 0,1 MPa, czyli o 20% bardziej wymagającej niż w wymaganiach zawartych w specyfikacji europejskiej i we wspomnianym ZUAT-15/V.03/2010 (poziom wytrzymałości na oderwanie nie mniejszy niż 0,08 MPa).
  4. Związek i ICiMB uzgodniły, że wszystkie próbki zakupionych klejów będą badane jedną miarą, aby uniknąć zarzutu, że klej wprowadzony do obrotu na podstawie ostrzejszych wymagań może być uznany za niespełniający deklarowanych parametrów, mimo że faktycznie jest równie dobry lub lepszy od klejów badanych na podstawie mniej wymagającej specyfikacji.
  5. Badana próbka zaprawy klejowej Atlas Grawis S nie spełniła parametru określonego w tej „łagodniejszej” metodyce badawczej (poziom wytrzymałości na oderwanie nie mniejszy niż 0,08 MPa), uzyskując wynik 0,06 MPa
  6. W ocenie Związku – podając prawdziwe dane wyniku badania próbki zaprawy klejowej Atlas Grawis S nie naruszył dóbr osobistych firmy ATLAS sp. z o. o.

Bez tytułu

Ustawa o wyrobach budowlanych – projekt nowelizacji – podsumowanie

W dniu 5. grudnia 2013 odbyła się konferencja poświęcona projektowi nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych. Gośćmi konferencji byli: Pani Krystyna Sibińska, Posłanka na Sejm RP, Pan Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju reprezentowali: Pan Krzysztof Antczak, Dyrektor Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, oraz Panowie Roman Sobczak i Andrzej Wiśniewski.

Celem konferencji było przedstawienie uwag, wątpliwości i zagrożeń, jakie przedsiębiorcy formułują w związku z projektem. Nawet jeśli nie będzie możliwe dokonanie zmian w projekcie w trakcie dobiegających końca prac rządowych, to na pewno poznanie głosu producentów ułatwi prace w komisji sejmowej, o czym mówiła na zakończeniu konferencji Pani Poseł Krystyna Sibińska

Podstawowym założeniem projektu jest dostosowanie systemu krajowego „B” do systemu europejskiego „CE”. Oznacza to, więc znaczące zmiany, podobne, jakie zawiera Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Dlatego projekt odwzorowuje (choć nie zawsze) logikę systemu europejskiego, i korzysta z definicji zawartych w ww. rozporządzeniu. Doceniając intencję, należy jednak zauważyć, że przepisy europejskie nie zawsze są precyzyjne i nie zawsze umożliwiają jednoznaczną interpretację. Debata pozwoliła na sformułowanie istotnych, zdaniem większości, uwag i postulatów zmian w projekcie, które są zawarte w poniższym podsumowaniu. Ewentualne dodatkowe propozycje proszę przysyłać na adres: ustawa@dlabudownictwa.pl

(więcej…)

Klej a nie klei. Prawie 30% negatywnych wyników

We wrześniu – październiku 2013 przeprowadzono kolejne badania klejów do styropianu. Zleceniodawcą był Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa a realizatorem badań – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, oddział w Krakowie.
Badaniu poddano kleje produkcji 24 firm, w tym kleje producentów – członków Związku.
30% badanych próbek uzyskało wynik negatywny.

Wyniki badania przyczepności klejów do styropianu
Materiał prasowy

(więcej…)

Program „Rzetelni i Solidarni”

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa jest w Polsce jedyną instytucją, która publikuje wyniki badań wyrobów budowlanych. Ale skala działań Związku jest ograniczona z uwagi na możliwości fnansowe. Dlatego Związek występuje z propozycją rozszerzenia zakresu badań poprzez zaproszenie producentów materiałów budowlanych, nie będących firmami członkowskimi Związku, do współfinansowania badań w ramach „Programu Rzetelni i Solidarni” w oparciu o poniższą propozycję.

„Program Rzetelni i Solidarni” – Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa proponuje:

Nieprawidłowe materiały budowlane, a więc nie posiadające deklarowanych parametrów, są szkodliwe dla końcowych nabywców i rzetelnych producentów. Oznaczają one bowiem wyższe koszty eksploatacji, awarie lub przyspieszone remonty, a zarazem poprzez niskie ceny nieprawidłowych materiałów stają się nieuczciwą konkurencją. Niestety udział takich materiałów na rynku jest znaczący (oczywiście różny w różnych branżach), co wobec bezradności właściwych organów Państwa powoduje, że nie jest to stan chwilowy. Związek w myśl swojej misji „aby uczciwym przedsiębiorcom było łatwiej…” prowadzi badania wyrobów budowlanych i upublicznia ich wyniki.
Działania Związku w tym obszarze mają znaczenie dla zachowania producentów, ale z uwagi na oczywiste możliwości finansowe, skala badań jest ograniczona.
Dlatego Związek proponuje producentom materiałów budowlanych wsparcie „Programu Rzetelni i Solidarni” poprzez współfinansowanie badań tak, abyśmy mogli nimi objąć ok. 90-95% rynku i żeby badania dla danego materiału były wykonywane przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku. Uważamy, że już samo przyjęcie naszej propozycji będzie oznaczać, że producent jest pewny parametrów swojego produktu.

W czasie konferencji prasowej, podczas której prezentowane były wyniki ostatnich badań, powyższa propozycja została wsparta przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pana Janusza Żbika. Związek w najbliższych dniach wystąpi do szeregu organizacji budowlanych, a za ich pośrednictwem do ich członków z zaproszeniem do przyjęcia naszej propozycji.

Nigdy tak niewielu będzie zawdzięczało tak wiele tak licznym*

O ustawie o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (z uwzględnieniem zmian zawartych w sprawozdaniu Komisji).

Projekt ustawy (także w wersji przyjętej przez Komisje Finansów Publicznych i Infrastruktury) nie zapewnia realizacji deklarowanych celów inicjatywy rządowej, a ponadto negatywnie wpłynie na rynek mieszkaniowy. Propozycja nie ma charakteru społecznego, a jest projektem wspierania deweloperów

Proponowana ustawa jest szkodliwa z następujących powodów:

– gdyby rzeczywiście celem ustawy było ułatwienie młodym ludziom kupna mieszkania, to przewidywane wsparcie dotyczyłobytakże zakupu na rynku wtórnym,

– gdyby ustawa miała nie lekceważyć celów publicznych, to możliwość zakupu nowych mieszkań ograniczona byłaby tylko do budynków zrealizowanych na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

– nie znajduje uzasadnienia udzielenie wsparcia obywatelom, których, bez tej pomocy, stać byłoby na kupno mieszkania o powierzchni ok. 67 metrów kwadratowych,

– zniesienie dotychczasowego „zwrotu” części podatku VAT za materiały budowlane uzasadniane jest potrzebą znalezienia pokrycia na sfinansowanie projektu MdM, co oznacza, że świadomie kosztem blisko 50% inwestujących w mieszkania, zamierza się ułatwić (z wątpliwym skutkiem) dostęp do mieszkań dla relatywnie małej grupy

(więcej…)