Archiwum wiadomości

Poprawka do ustawy budżetowej na rok 2015

Poniżej publikujemy propozycję przyjęcia poprawki do ustawy budżetowej na rok 2015 w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej, Pana prof. Marka Ziółkowskiego

poprawka do budzetu KGN Senat

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

28. kwietnia br. rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która ma promować budownictwo efektywne energetycznie i zachęcić do stosowania technologii ograniczających zużycie energii w budynkach.
Podstawowe przepisy przyszłej ustawy mają wejść w życie po 6 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

projekt ustawy o ch.energet. 4.2014

VI Konferencja dla Budownictwa, 1-2.04.2014 – podsumowanie

VI Konferencja Dla Budownictwa, 1-2 kwietnia 2014 r. – podsumowanie

Za nami już VI Konferencja dla Budownictwa – mnóstwo dyskusji, ogromne emocje i niezwykle ciekawe spojrzenia na makroekonomię.

Dziękujemy naszemu patronowi – Komisji Infrastruktury Sejmu RP, naszym znamienitym prelegentom – bo to oni gwarantują niezawodnie wysoki poziom merytoryczny oraz organizacjom partnerskim – Polskiemu Związkowi Pracodawców Budownictwa, Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, Izbie Projektowania Budowlanego oraz Polskiemu Związkowi Inżynierów i Techników Budownictwa.

Ale przede wszystkim dziękujemy Państwu – uczestnikom VI Konferencji dla Budownictwa – za Państwa czas, zaangażowanie, wszelkie uwagi oraz za zaufanie, którym wielu z Państwa po raz kolejny nas obdarza. Wszystkie materiały i prezentacje znajdą Państwo w programie VI Konferencji, jako linki do dokumentów z możliwością ich kopiowania.

Bez tytułu

Każdy ma prawo do błędu – komunikat

Każdy ma prawo do błędu – komunikat

W związku z opublikowanym oświadczeniem firmy ATLAS sp. z o. o. dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w metodzie badań wyrobów budowlanych wykonanych na zlecenie Związku przez Oddział Krakowski Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego informujemy, że Związek korzystając z posiadanej i pozostającej w archiwum Instytutu  Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, próbki B kleju Grawis S firmy Atlas sp. z o.o., zlecił dodatkowe badania tego kleju.

Klej do styropianu to wyrób, dla którego istnieją dwie różne merytorycznie specyfikacje techniczne. Wymagania dotyczące klejów do styropianu są określone odpowiednio w ZUAT- 15/V.03/2003 – minimalna wielkość przyczepności kleju: 0,10 MPa ( od jesieni 2010 roku w ZUAT-15/V.03/2010 [1] )  i w ETAG 004 – minimum 0,08 MPa.

Dodatkowe badanie kleju Grawis S wykonano przy użyciu obu metod. Badanie przeprowadzono metodą „łagodniejszą” ETAG:004 dało wynik 0,05 MPa ( zgodny z wynikami uzyskanymi w pierwotnym badaniu), czyli nie spełniający  wymagań. Badanie przeprowadzone metodą „ostrzejszą” (na którą powołuje się producent – Atlas sp. z o.o.)  ZUAT- 15/V.03/2003, dało wynik 0,02 MPa, czyli także niespełniający wymagań tej normy.


[1]  ZUAT z roku 2010 wprowadził identyczną jak w ETAG-u, metodę badań i ustalił identyczne (0,08 MPa) minimum przyczepności kleju

Komisja Europejska łamie przepisy

Komisja Europejska łamie przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

Komisja Europejska zablokowała możliwość wydawania Europejskiej Oceny Technicznej – dokumentu, który jest  niezbędny, aby producent mógł oznakować wyrób budowlany, dla którego nie istnieje norma zharmonizowana, znakiem CE.

Do 1 lipca 2013 r. (daty wejścia w życie Rozporządzenia 305/2011) Europejskie Aprobaty Techniczne wydawano na podstawie Wytycznych do Europejskich  Aprobat Technicznych (ETAG).  Rozporządzenie 305/2011 wprowadziło m. innymi następujące zmiany:

  • Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG) zastąpiono Europejskim Dokumentem Oceny (EDO)
  • Europejską Aprobatę Techniczną zastąpiono Europejską Oceną Techniczną (EOT)

Zgodnie z Rozporządzeniem, Europejskie Oceny Techniczne wydawane mogą być jedynie na podstawie Europejskich Dokumentów Oceny, ale przygotowanie EDO to okres ok. 2 lat (dlatego nie powstał dotąd ani jeden Europejski Dokument Oceny). Ustawodawca europejski mając świadomość takiej negatywnej konsekwencji nowych przepisów, które na co najmniej dwa lata blokowałyby producentom możliwość uzyskiwania Europejskiej Oceny Technicznej, wprowadził w Rozporządzeniu  przepis przejściowy:

 „art. 66 ust. 3.” Wytyczne do Europejskich  Aprobat Technicznych, opublikowane przed dniem
1 lipca 2013 r. zgodnie z art.11 dyrektywy 89/106.EWG, mogą być stosowane jako europejskie dokumenty oceny.

Niestety, Komisja Europejska z niejasnych powodów zablokowała wydawanie Europejskich Ocen Technicznych na podstawie Wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych (ETAG).

Działanie Komisji Europejskiej oznaczają naruszanie prawa europejskiego a zarazem istotne straty dla producentów wyrobów, dla których nie istnieją normy zharmonizowane, a jedyną drogą uzyskania prawa do znakowania CE jest, zgodnie z nowymi przepisami, posiadanie Europejskiej Oceny Technicznej

W tej sytuacji Związek zainspirował interpelację [1] skierowaną do Komisji Europejskiej z oczekiwaniem wyjaśnienia tych nieprawidłowych praktyk.

Ponadto Związek wystąpił do Ministra Gospodarki i Ministra właściwego ds. budownictwa z propozycjami koniecznych działań, które mogą przełamać obstrukcję Komisji Europejskiej.

 


[1] w terminologii Parlamentu Europejskiego- pytanie