Aktualności

Wyroby budowlane można znakować równocześnie znakami CE i B, ale tylko w określonych przypadkach

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dn. 9.03.2011r. wywołało szereg wątpliwości istotnych dla producentów wyrobów budowlanych.  Przez wiele miesięcy przedstawiciele Ministra właściwego do spraw budownictwa uznawali stanowisko Związku w sprawie pierwszego wprowadzenia wyrobu do obrotu za nieprawidłowe.

Dzisiaj jest pewne, że mieliśmy rację.  Pierwsze wprowadzenie odnosi się do pierwszego egzemplarza danego wyrobu, a nie do każdego kolejnego egzemplarza danego wyrobu.   Niestety, błędne rozumienie tego problemu przez Ministerstwo naraziło wielu przedsiębiorców na dodatkowe, zbędne koszty. Kolejną kwestią wymagającą jednoznacznego wyjaśnienia jest możliwość równoczesnego znakowania wyrobu budowlanego „CE” i „B”. Uważając, że w określonych przypadkach jest możliwe „podwójne” znakowanie, Związek wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozważenie naszej propozycji wyjaśnienia zagadnienia.

W naszym przekonaniu możliwe jest następujące rozumienie i stosowanie przepisów:

1.       Wyrób budowlany oznakowany CE może być dodatkowo znakowany znakiem budowlanym B tylko wtedy, kiedy oznacza to odwołanie się do:
– właściwości użytkowych (odnoszących się do zasadniczych charakterystyk) określonych w (krajowej) aprobacie technicznej lub Polskiej Normie wyrobu lub
– zamierzonych zastosowań wyrobu budowlanego,
które nie były objęte normą zharmonizowaną lub Europejską Oceną Techniczną.

(więcej…)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyr.budowlanych | 13.05.2014

Na posiedzeniu w dniu 13.05.2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z projektami trzech aktów wykonawczych w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z założeniami przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy wprowadza w systemie krajowym  w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych podobne rozwiązania, jak w rozporządzeniu Nr 305/2011.
Wszelkie uwagi dotyczące treści dokumentu prosimy kierować na adres: ustawa@dlabudownictwa.pl

ust. o wyr. bud – druk 2493