Aktualności

Opinia Związku dot. rządowego projektu ustawy o zmianie ust. o wyr. budowlanych

Poniżej przedstawiamy opinię Związku dotyczącą rozpatrywanego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane.
Jednocześnie załączamy materiał źródłowy z treścią ustawy – druk sejmowy nr 2493.

Opinia dot.ust. o wyrobach, 26.8.14
druk nr 2493

Nowy wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych

W dn. 21.02.2014 r. Komisja Europejska zmieniła załącznik do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Otrzymaliśmy sygnały, że odnalezienie właściwej wersji dokumentu sprawia trudności, dlatego publikujemy ją poniżej.

DWU – wzór

GINB powierdza stanowisko Związku w spr. znakowania CE i B

Literalne rozumienie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011, a zwłaszcza art. 8 ust. 3 stworzyło szereg utrudnień producentom. Dlatego Związek opracował wyjaśnienia związane z tym przepisem, a zarazem możliwych wariantów znakowania tych elementów zestawu (systemu ociepleń), które zarazem mogą być samodzielnymi wyrobami. Tekst stanowiska Związku przekazaliśmy Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. W dniu 2 czerwca br. na stronie internetowej GUNB opublikowano stanowisko GINB, które jest zgodne z naszą oceną możliwości stosowania przepisów dot. wyrobów budowlanych. Wyrażamy nadzieję, że te rozwiązania ułatwią prowadzenie efektywnego biznesu.

stanowisko GINB-znak CE i B

Wyroby budowlane można znakować równocześnie znakami CE i B, ale tylko w określonych przypadkach

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dn. 9.03.2011r. wywołało szereg wątpliwości istotnych dla producentów wyrobów budowlanych.  Przez wiele miesięcy przedstawiciele Ministra właściwego do spraw budownictwa uznawali stanowisko Związku w sprawie pierwszego wprowadzenia wyrobu do obrotu za nieprawidłowe.

Dzisiaj jest pewne, że mieliśmy rację.  Pierwsze wprowadzenie odnosi się do pierwszego egzemplarza danego wyrobu, a nie do każdego kolejnego egzemplarza danego wyrobu.   Niestety, błędne rozumienie tego problemu przez Ministerstwo naraziło wielu przedsiębiorców na dodatkowe, zbędne koszty. Kolejną kwestią wymagającą jednoznacznego wyjaśnienia jest możliwość równoczesnego znakowania wyrobu budowlanego „CE” i „B”. Uważając, że w określonych przypadkach jest możliwe „podwójne” znakowanie, Związek wystąpił do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozważenie naszej propozycji wyjaśnienia zagadnienia.

W naszym przekonaniu możliwe jest następujące rozumienie i stosowanie przepisów:

1.       Wyrób budowlany oznakowany CE może być dodatkowo znakowany znakiem budowlanym B tylko wtedy, kiedy oznacza to odwołanie się do:
– właściwości użytkowych (odnoszących się do zasadniczych charakterystyk) określonych w (krajowej) aprobacie technicznej lub Polskiej Normie wyrobu lub
– zamierzonych zastosowań wyrobu budowlanego,
które nie były objęte normą zharmonizowaną lub Europejską Oceną Techniczną.

(więcej…)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyr.budowlanych | 13.05.2014

Na posiedzeniu w dniu 13.05.2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z projektami trzech aktów wykonawczych w formie rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zgodnie z założeniami przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy wprowadza w systemie krajowym  w odniesieniu do zasad wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych podobne rozwiązania, jak w rozporządzeniu Nr 305/2011.
Wszelkie uwagi dotyczące treści dokumentu prosimy kierować na adres: ustawa@dlabudownictwa.pl

ust. o wyr. bud – druk 2493