Rozporządzenie nr 305/2011

 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 4 kwietnia br. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Rozporządzenie jest aktem wiążącym w całości i musi być bezpośrednio stosowane w każdym państwie członkowskim (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nie wymaga wprowadzenia do krajowego systemu legislacyjnego).

Kalendarz wprowadzania w życie rozporządzenia przewiduje, że większość jego postanowień zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r., z wyjątkiem wchodzących w życie 20 dni po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE następujących postanowień:
– Art. 1 i 2: obejmujących określenie przedmiotu rozporządzenia oraz stosowane w nim definicje;
– Art. 29 – 35: dotyczących zasad działania jednostek oceny technicznej, autoryzowanych przez państwa członkowskie do wydawania Europejskich Ocen Technicznych (które 1 lipca 2013 r. zastąpią dotychczas wydawane Europejskie Aprobaty Techniczne).

Treść Rozporządzenia nr 305/2011