VIII Konferencja dla Budownictwa, 4-5.04.2016 r., Westin Warsaw

Organizatorzy: Związek Pracodawców–Producentów Materiałów dla Budownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa
Do pobrania: VIII Konferencja dla Budownictwa – program

SPÓR O BUDOWNICTWO: CZY RZETELNI PRZEDSIĘBIORCY WYGRAJĄ?

Znaczenie inwestycji budowlanych dla rozwoju gospodarki jest bezsporne, ale równie bezsporny jest fakt, że budowanie w Polsce to proces obciążony szeregiem wad i niepotrzebnych wyzwań takich jak: nieuczciwa konkurencja – zaniżająca ceny, rekompensująca je sobie niską jakością i nierzetelnym procesem budowania, nieuzasadnione ryzyko inwestycji – wynikające z obecnego systemu zamówień publicznych, skutkujące często upadkiem lub poważnymi kłopotami wielu firm budowlanych czy wysokie koszty budownictwa mieszkaniowego, na dodatek nieproporcjonalne do dochodów obywateli.

W zasadniczym stopniu jest to konsekwencja złych regulacji, obowiązującego systemu zamówień publicznych, przepisów o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego. W efekcie państwo wspiera środkami publicznymi inwestycje budowlane a jednocześnie trwoni te środki poprzez .bezrozumny porządek prawny. Przedsiębiorca działający w sektorze budownictwa nie może być narażany na negatywne konsekwencje nieracjonalnych przepisów.
Rok 2016 powinien przynieść wiele zmian. Czy będą one dobre, zależy nie tylko od rządu i parlamentarzystów, ale także od środowiska budowlanego – od jego zdolności wyjścia ponad partykularne interesy.

VIII Konferencja dla Budownictwa to przestrzeń do dyskusji dla przedsiębiorców i przedstawicieli władz publicznych. To miejsce do debaty, ale także przedstawienia konkretnych rozwiązań – propozycji, co i w jaki sposób należałoby zmienić. Czytaj dalej

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właśc. użytkowych wyr. budowlanych

W ramach konsultacji społecznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (poz. Nr 9 w wykazie prac legislacyjnych MIiB) wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem i Państwa uwagi do dn. 18. marca 2016 r.

Projekt rozporządzenia deklarowanie

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju w ramach konsultacji przekazało Związkowi projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji, które to dokumenty zamieszczamy poniżej.
Przedstawiony projekt ustawy wdraża do polskiego systemu prawnego dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: dyrektywę  2014/24/UE w spr. zamówień publicznych oraz dyrektywę 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorze gosp. wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.
Termin na wdrożenie dyrektyw z 2014 upływa 18.04.2016, stąd konieczność przyspieszenia prac.

Prosimy o przesyłanie Państwa uwag i wniosków na adres info@dlabudownictwa.pl w terminie do dn. 28. stycznia 2016.

Nowelizacja PZP – projekt ustawy
Nowelizacja PZP -uzasadnienie
Nowelizacja PZP

Konferencja „Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków – Warunki techniczne i finansowe” – wnioski

Konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska przy współpracy ze Związkiem Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa była kompleksowym, w pełni merytorycznym przeglądem problemów dotyczących Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (POŚ). Przedyskutowano kwestie dotyczące wprowadzania do obrotu POŚ wraz z  problemami specyfikacji technicznych, konieczności profesjonalnego serwisowania i obligatoryjnych przeglądów. 

Konkretność prezentacji i dyskusji umożliwiła sformułowanie równie konkretnych wniosków:

  1. Wprowadzenie certyfikowanego serwisu, jako elementu prawidłowej eksploatacji POŚ.
  2. Zmiany w prawie budowlanym (w odpowiednim rozporządzeniu) nakładające m.in. obowiązek regularnych przeglądów.
  3. Zmiany w systemie zamówień publicznych, a także w systemach finansowego wspierania POŚ uwzględniające koszty eksploatacji, przeglądów i serwisów.
  4. Analiza działań (de facto braku działań Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) oraz skali zakazu instalowania POŚ w strefach ochronnych.
  5. Konieczność utworzenia Centrum Wiedzy o instalowaniu i funkcjonowaniu POŚ, jako dostępnej dla użytkowników, inwestorów, projektantów i producentów  platformy dzielenia się wiedzą, sygnalizowaniem różnorodnych  ryzyk i nieprawidłowości itd.

Czytaj dalej

Więcej artykułów